top of page

       Structura organizatorică a ASOCIATIEI ALUMNI

Art. 9

Organele ASOCIAȚIA ALUMNI sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) Cenzorul.

Art. 10

(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, constituit din totalitatea membrilor săi.

(2) Adunarea Generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, până cel mai târziu la 31 martie şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, de către Consiliul Director, preşedinte ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul asociaţilor; o dată la 5 ani, Adunarea Generală a Asociaţiei  organizează alegerea organelor proprii.

(3) Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, comunicându-se ordinea de zi, prin convocatoare scrise.

Art. 11

(1) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a)  aprobă sau modifică, după caz, STATUTUL organizaţiei;

b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului Director, bilanţul contabil al Asociaţiei şi raportul Cenzorului şi se pronunţă asupra gestiunii organizaţiei;

c) dezbate şi aprobă strategia organizaţiei, programul de activitate al acesteia şi bugetul de venituri şi cheltuieli, care include taxa de înscriere pentru noi membri, cotizaţia anuală şi nivelul majorărilor aplicate pentru plata cu întârziere a cotizaţiei anuale;

d) stabileşte componenţa organelor de conducere şi alege pentru o perioadă de 5 ani sau revocă, după caz, membrii Consiliului Director şi Cenzorul acesteia;

e) decide asupra contestaţiilor formulate de membrii organizaţiei împotriva măsurii excluderii;

f) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului Director;

g) hotărăşte cu privire la dizolvarea organizaţiei şi destinaţia patrimoniului, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor asociaţi;

h) hotărăşte fuziunea cu alte asociaţii şi cu privire la înfiinţarea ori desprinderea unor filiale potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;

i) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.

(2) Votul se ia cu majoritatea simplă a celor prezenţi; în mod excepţional, se poate vota şi prin corespondenţă.

Art. 12

(1) Consiliul Director conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre două Adunări Generale.

(2) Consiliul organizaţiei este compus din 3 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.

(3) Membrii Consiliului Director pot fi retribuiţi cu o indemnizaţie stabilită anual de Adunarea Generală.

Art. 13

(1) Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a majorităţii membrilor acestuia.

(2) Votul se ia cu majoritatea simplă a celor prezenţi; în mod excepţional, se poate vota şi prin corespondenţă.

Art. 14

Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a) convoacă Adunarea Generală a organizaţiei şi urmăreşte îndeplinirea Hotărârilor adoptate;

b) analizează şi aprobă informările preşedintelui şi/sau ale vicepreşedintelui, ia act de constatările cenzorului şi stabileşte măsurile ce se impun;

c) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil;

d) întocmeşte proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

e) asigură administrarea patrimoniului;

f) coordonează activitățile organizate pentru realizarea scopurilor;

g) aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă;

h) acordă recompense în bani şi/sau obiecte;

i) hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului Statut.

Art. 15

Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţele Adunările Generale şi ale Consiliului Director;

b) reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

c) reprezintă Asociaţia în adunările generale ale agenţilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar;

d) încheie, modifică şi desface contractele de muncă;

e) în lipsa sa, dă delegare de competenţă vicepreşedintelui.

Art. 16

Vicepreşedintele Asociaţiei îndeplinește atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia. În relațiile cu băncile, Vicepreședintele are puteri depline și egale cu Președintele, putând angaja Asociația prin propria semnătură.

Art. 17

Secretarul are următoarele competenţe:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

b) ţine evidenţa Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală şi a Deciziilor Consiliul Director, precum şi a tuturor documentelor necesare funcţionării Asociaţiei

d) comunică excluderile şi motivele excluderii membrilor vizaţi prin aceste măsuri;

e) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale Asociaţiei.

Art. 18

(1) Controlul intern al activităţii economico-financiare a ASOCIAȚIA ALUMNI se exercită de către Cenzorul ales de Adunarea Generală.

(2) Cenzorul trebuie să fie contabil/expert contabil.

(3) Funcţia de Cenzor este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul Consiliului Director, precum şi cu funcţiile salarizate în cadrul Asociaţiei.

(4) Cenzorul poate fi remunerat cu o indemnizaţie fixă, stabilită anual de Adunarea Generală.

Art. 19

(1) Cenzorul verifică, pe baza evidenţelor contabile, întreaga activitate financiară a ASOCIAȚIEI ALUMNI.

(2) Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunării Generale şi ca informări adresate Consiliului Director.

Art. 20

Atribuţiile şi răspunderile Cenzorului sunt prevăzute în actele normative în vigoare.

Art. 21

ASOCIAȚIA ALUMNI poate avea în structura sa  filiale, sucursale, agenţii sau reprezentanţe în orice localitate din ţară sau în străinătate.

                    Patrimoniul ASOCIATIEI ALUMNI

 

Art. 22

La data adoptării prezentului STATUT, patrimoniul ASOCIAȚIA ALUMNI este de 1.000 lei, vărsat integral de membrii fondatori la momentul constituirii Asociaţiei.

Art. 23

Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a ASOCIAȚIEI ALUMNI, iar bunurile viitoare, imobile şi mobile, devin proprietate privată, indivizibilă.

Art. 24

Bunurile şi mijloacele băneşti ale ASOCIAȚIA ALUMNI se realizează din:

a) cotizaţii periodice;

b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;

c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;

d) orice alte surse, în condiţiile legii.

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 25

Bunurile ASOCIAȚIA ALUMNI pot fi înstrăinate către terţi cu plată sau casate, după caz, cu aprobarea prealabilă şi în condiţiile stabilite de Adunarea Generală.

Art. 26

Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al ASOCIAȚIA ALUMNI foştii membri nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei părţi din patrimoniul Asociaţiei.

bottom of page