top of page

                       Membri ASOCIATIEI ALUMNI

Art. 5

Poate deveni membru al ASOCIAȚIA ALUMNI orice absolvent al COLEGIULUI  NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” – BAIA MARE, persoană fizică cu capacitate deplină de exerciţiu, care aderă la prezentul STATUT şi se angajează să contribuie la realizarea scopului Asociaţiei şi a obiectivelor acesteia.

Art. 6

(1) Calitatea de membru al ASOCIAȚIA ALUMNI se pierde prin renunţare, radiere sau excludere.

(2) Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate.

(3) Radierea se face în caz de deces.

(4) Excluderea se pronunţă împotriva membrilor care aduc daune materiale şi/sau morale Asociației.

(5) Măsura excluderii se hotărăşte de Consiliul Director şi se poate  contesta la Adunarea Generală în termen de 30 zile de la data luării la cunoştinţă.

Art. 7

Membrii ASOCIAȚIA ALUMNI au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;

b) să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;

c) să beneficieze de serviciile Asociației;

d) să fie recompensaţi pentru merite deosebite.

Art. 8

Membrii ASOCIAȚIA ALUMNI au următoarele obligaţii principale:

a) să cunoască şi să respecte prevederile legii, Statutului şi ale altor reglementări referitoare la activitatea Asociaţiei;

b) să respecte hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi;

c) să participe la şedinţele Adunării Generale;

d) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de Asociație;

e) să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale Asociaţiei.

bottom of page